Nabídka služeb podpory k dotačním titulům Operačního programu Zaměstnanost (dotace z EU fondů)


1.Vstupní konzultace a zpracování individuální nabídky služeb pro konkrétního klienta / organizaci (poskytovaná zdarma)

 

2.Zpracování odborných studií a analýz

 1. Procesní audit (např. vyžadovaný jako součást projektové žádosti)
 2. SWOT analýza – silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení
 3. Analýza rizik

 

3.Předprojektová příprava

 1. Výběr vhodné výzvy (dotačního titulu) z OPZ
 2. Zpracování vlastní žádosti o finanční podporu („projektová žádost“) – například:
 • Formulace cílů projektu a jeho přínosů/inovativnosti
 • Navržení struktury, cílů a obsahu aktivit projektu
 • Navržení výstupů z klíčových aktivit/projektu
 • Nastavení harmonogramu projektu a jednotlivých klíčových aktivit
 • Pomoc s nastavením výše monitorovacích indikátorů
 • Navržení struktury realizačního týmu a výše úvazků
 • Příprava rozpočtu
 • Zpracování žádosti v IS KP14+, vč. kompletace veškerých podkladů a povinných příloh

 

4.Pomoc s realizací projektu

 1. Administrace, řízení a kontrola projektu

 • Nabídka ve škále od poskytnutí konzultací k problematice až po dodání členů realizačního týmu k administrativním pracovním pozicím
  •  (hlavního) Projektového manažera,
  • Finančního manažera,
  • PR manažera,
  • Asistenta/Asistentky
 • činnosti – například:
  • řízení a kontrola projektu ve všech jeho částech
  • koordinace prací a postupů
  • příprava směrnic projektu, příprava formulářů/dokumentů projektu;
  • sledování monitorovacích indikátorů;
  • řízení, zajištění a administrace klíčových aktivit projektu;
  • zajištění členů RT, popř. dodavatelů;
  • řízení rizik a změn projektu;
  • sledování a řízení rozpočtu;
  • zpracování monitorovacích zpráv, vč. žádostí o platbu a závěrečné monitorovací zprávy;
  • komunikace s poskytovatelem dotace, dodavateli, třetími zainteresovanými stranami;
  • evaluace / zpětná vazba;
  • publicita;
  • asistentské práce
   • příprava podkladů a dokumentů pro jednání a porady, zpracování zápisů; vykonávání dílčích administrativních prací, archivace dokumentů; obsluha a správa kancelářské techniky; zajišťování občerstvení apod.

 

 1. Odborná náplň klíčových aktivit

 • Nabídka ve škále od poskytnutí konzultací k problematice až po dodání členů realizačního týmu na pracovní pozice - například:
  • Odborný garant
  • Lektor
  • Konzultant
  • Expert
  • Specialista
  • Evaluátor
  • Metodik
  • Kouč
 • činnosti – například:
  • odborná podpora se zpracováním metodik, procedurálních postupů a pravidel, manuálů;
  • evaluace odborné klíčové aktivity – nastavení metodiky, sledování a vyhodnocení ukazatelů, evaluace měření dopadu;
  • zajištění poradenství; poskytování expertního posouzení a stanovisek;
  • lektorská činnost na základě zpracovaných vlastních učebních nebo podpůrných textů, prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů, vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků;
   • nabízíme možnost zahrnout i vysoce specializované oblasti