Nabídka pro zadavatele, správce sítí sociálních služeb, management sítí sociálních služeb a obce


Nabízíme níže uvedené služby zaměřené na podporu zřizovatelů ve třech základních oblastech.

První a druhá oblast našich služeb se zaměřuje na zadavatele. V první nabízíme podporu zaměřenou na efektivní nastavení managementu procesu plánování rozvoje sítě sociálních služeb, v druhé na návrh a realizaci funkčních pravidel sítě a pravidel samotného síťování pomocí specifické konfigurace znalostních kritérií a metodiky zavádění využívající nástroje pro učení se systémů a realizaci změny.

Třetí oblast našich služeb je zaměřena na podporu obcí a měst při zajištění sociálních služeb na jejich území a plnění souvisejících zákonných požadavků spojených se zjišťováním potřeb jejich poskytování, spolupráci s krajem při určování sítě sociálních služeb a zjišťování souvisejících informací o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na jejich území.

 

1.Vstupní konzultace a zpracování individuální nabídky služeb pro konkrétní území nebo zadavatele (kraj, obec s rozšířenou působností, jiný celek plánující rozvoj sítě sociálních služeb)

Vstupní konzultace slouží k podrobnějšímu zjištění potřeb podpory a přesnějšímu zacílení nabídky služeb na základě konkrétní poptávky. Z našich zkušeností vyplývá, že se jedná o velmi důležitou fázi kontraktování a vzhledem k naší snaze o maximální výši přidané hodnoty našich služeb nabízíme tuto vstupní konzultaci zdarma.

Pokud chcete tuto konzultaci využít, doporučujeme, abyste si připravili, před tím, než nás budete kontaktovat následující informace:

  • stručnou specifikaci situace (problém nebo zlepšení), kterou chcete řešit,
  • Vaši stávající představa o řešení (jak si myslíte, že bychom Vám mohli pomoci)
  • představu o termínování a ceně případné spolupráce.

Poté nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem a dohodneme konkrétní termín vstupní konzultace. Výsledkem konzultace by mělo být zmapování řešené problematiky, identifikace důležitých ohnisek pozornosti, podklady pro vyhotovení naší nabídky a následné zpracování a zaslání cílené individualizované nabídky našich služeb pro Vás.

Vstupní konzultace je realizována formou telefonického rozhovoru, rozhovoru po Skype nebo v podobě osobního jednání (po dohodě). Vstupní konzultace je nabízena z naší strany zdarma.

2.Konzultační podpora a poradenství

Nabízíme konzultační podporu a poradenství realizovanou na základě Vaší zpřesněné zakázky. Při poskytování služeb se snažíme k danému problému přistupovat vždy v maximální součinnosti s Vámi a respektovat specifika zadavatele / území. V praxi to znamená to, že náš přístup ke konzultační, poradenské (nebo jiné) podpoře nevytváří závislost na konzultantovi nebo poradci (dodavateli služeb). Naším cílem je odvést dobrou službu a respektovat strukturu, systém a doposavad nastavené postupy nebo dosažené výsledky. Při konzultační a poradenské podpoře vycházíme z naší dlouhodobé praxe a zkušeností ze spolupráce v rámci podpory procesů plánování rozvoje sociálních služeb a poradenské i metodické práci na všech úrovních (ministerstvo, kraje, obce). Vaše zpětné vazby z každé konzultační podpory vyhodnocujeme a vážně se jimi zabýváme. Členové platformy IMOSH se touto problematikou aktivně dlouhodobě zabývají, někteří již od roku 2003. V případě zájmu o tyto služby se na nás obraťte a my Vám zpracujeme individuální nabídku.

Naši klienti se na nás obrací nejvíce s těmito tématy:

a.nastavení procesu plánování, správy a rozvoje sítě sociálních služeb,

b.nastavení a realizace kontinuálního zjišťování potřeb v území,

c.výběr spektra dat, získávání a interpretace validních dat od poskytovatelů sociálních služeb,

d.návrh a zavedení výběrových kritérií pro vstup do sítě sociálních služeb,

e.metodika síťování,

f.řízení změn v rámci sítě sociálních služeb,

g.funkční zjišťování kapacity přímého výkonu sociálních služeb,

h.kontraktování v rámci sítě služeb,

i.monitoring, kontroling a auditování v síti sociálních služeb, včetně návrhu metodik pro tento proces,

j.nastavení procesu plánování rozvoje sociálních služeb,

k.spolupráce zainteresovaných stran v síti sociálních služeb,

l.hodnocení efektivity služeb (potřebnost, dostupnost, kvalita, nákladovost),

m.zavedení systému IMOSH Chytré sítě,

n.harmonizace souběhu požadavků na kvalitu sociálních služeb a plánování rozvoje sociálních služeb,

o.aplikace legislativních požadavků a povinností souvisejících s poskytováním sociálních služeb v síti,

p.využití garantované nabídky poskytovatelů sociálních služeb v síti služeb,

q.vize a strategie území,

r.řízení výkonových kapacit poskytovatelů sociálních služeb ve vztahu ke zjištěným potřebám sítě sociálních služeb a harmonizace těchto postupů u všech zainteresovaných stran,

s.vyjednávání a spolupráce v síti sociálních služeb (podpora třetí strany při řešení této problematiky),

t.analýza stávajícího stavu služeb v území,

u.připomínky a vyjádření k dílčím výstupům procesu plánování a síťování služeb a projektů z této oblasti (např. zprávy z průzkumů, výstupy pracovních skupin apod.).

 

3.Vzdělávání v síti sociálních služeb

Nabízíme neakreditované i akreditované vzdělávání pro všechny druhy sociálních služeb zapojené do sítě sociálních služeb nebo vzdělávání před vstupem do sítě sociálních služeb. Vzděláváme také management sítě sociálních služeb a dle potřeby i různé zainteresované strany zapojené do tohoto procesu.

Zásadně učíme pouze to, co v praxi sami děláme nebo řešíme s našimi klienty. Teoretické exhibice a „pokusy na účastnících vzdělávání“ od nás tedy nečekejte. Akreditované vzdělávání nabízíme ve spolupráci s organizací JOB, která se na poli vzdělávání s velmi dobrými výsledky profiluje již od roku 1998. Naše kurzy, workshopy i další formy vzdělávání realizujeme jednak jako termínované aktivity na dané téma, s komplexním vzdělávacím servisem v námi zajišťovaných lokacích a prostorách nebo vzděláváme ve velké míře přímo v území zadavatele, dle specificky dojednaných podmínek.

U neakreditovaného vzdělávání nabízíme nejčastěji vzdělávací aktivity přímo šité na míru potřebám území / zadavatele. Patří se samozřejmě workshopy, pracovní skupiny, kazuistické semináře a další různé formy pracovních tematických setkání. Pokud máte potřebu podpory v této oblasti, pak Vám doporučujeme využít naší bezplatnou vstupní konzultaci ke zpřesnění zakázky.

Naší specializací je například také vzdělávání a výcvik hodnotitelů / auditorů pro sítě sociálních služeb.

 

4. Zavedení systému IMOSH Chytré sítě

Podrobnější informace o systému najdete v záložce IMOSH CHYTRÉ SÍTĚ. 

Řešení plánování rozvoje sociálních služeb a síťování pomocí přístupu „IMOSH Chytré sítě“ je efektivní, realizovatelné, individuálně se přizpůsobuje již zavedené dobré praxi a respektuje požadavky každého území. Naše řešení vychází z praxe, v praxi se učí a v praxi je velmi dobře uplatnitelné. Systém IMOSH Chytré sítě jako jeden z mála přístupů eliminuje zbytečnou práci s informacemi, které nejde vyhodnocovat a interpretovat. Nabízíme Vám řešení, které bude fungovat a hlavně vychází z reality každodenního života sociálních služeb.  

Pokud máte zájem o zavedení našeho systému nebo jeho dílčích segmentů znalostních postupů, kontaktujte nás, doplníme Vám informace, které nelze sdělit pomocí omezeného prostoru tohoto webu, doložíme konkrétní příklady využití a přínosy systému a samozřejmě Vám zpracujeme v případě zájmu i individuální nabídku.

Systém IMOSH Chytré sítě je také vhodnou inovativní náplní pro vaše rozvojové projekty. Pokud máte zájem o jeho zavedení v rámci připravovaného rozvojového projektu, kontaktujte nás. Můžete zároveň využít i naše služby uvedené v oddíle Nabídka služeb podpory k dotačním titulům Operačního programu Zaměstnanost (z EU fondů).

5.Podpora jednotlivců a týmů

Nabízíme podporu jednotlivců a týmů v následujícím rozsahu:

a.Trénink

Nabízíme trénink hodnotitelů / auditorů, lektorů, vedoucích pracovních skupin a dalších pozic a rolí, které jsou zapojeny do procesu plánování rozvoje a síťování sociálních služeb.

V případě zájmu o trénink týmů i v případě jiné potřeby řešitelné trénováním nás prosím kontaktujte.

 

b.Supervize 

Nabízíme supervizi procesu plánování a síťování sociálních služeb a souvisejících témat, která proces generuje. V této oblasti dále nabízíme především týmovou a manažerskou supervizi zaměřenou na management sítě sociálních služeb, která je dále vhodná i pro hodnotitele / auditory sítí sociálních služeb, vedoucí pracovních slupin, pracovní skupiny apod..

6.Audity, rozvojové audity, evaluace v síti sociálních služeb (výběr poskytovatelů do sítě sociálních služeb, ověření realizace pověření výkonu služeb ve veřejném zájmu, plnění podmínek kontraktu apod.)

  1. Systémové audity / evaluace

Audit / evaluace je služba určená zadavatelům, kteří potřebují získat nezávislý a celistvý pohled na stav sítě služeb nebo jednotlivých služeb. Předmět auditu a cíle auditu jsou variabilní a zaměřují se na posouzení naplnění předem daných parametrů v rozsahu celého zkoumaného systému. Pomocí našich auditů můžete také lépe identifikovat případná rizika a / nebo získat informace o možných směrech dalšího zlepšování. V současné době tyto audity realizujeme formou přezkoumání míry naplnění těch nejpoužívanějších referenčních systémů.

 Nabízíme ověřování v níže uvedených oblastech:

  • Procesní audity (proces plánování rozvoje sítě sociálních služeb a síťování služeb)
  • Systémové audity IMOSH Chytré služby (pokud služby v síti používají náš systém)
  • Systémové audity IMOSH Chytré sítě
  • Další referenční rámce definované společně se zadavatelem.

 

Výstupem auditu / evaluace je zpráva popisující aktuální stav míry naplnění daných požadavků vyplývajících z předmětu a cíle auditu. Výstupem může být i doporučení pro další rozvoj organizace nebo návrhy opatření ke zmírnění rizik.

 

  1. Parametrické audity

Parametrický audit je určen zadavatelům, kteří potřebují realizovat audit pouze u předem vybraných (dohodnutých /zadaných) požadavků (kritérií), tzn. v části systému, procesu, služby apod. Většinou se jedná o hledání řešení při optimalizaci fungování chodu této části systému nebo vybraných služeb, prováděné za účelem řešení rizik nebo dalšího zlepšování. Tento audit může mít i rozvojový charakter a je často využíván také před zahájením naší konzultační podpory v síti služeb. Slouží tak ke zpřesnění a zefektivnění zacílení konzultantské nebo vzdělávací podpory. Výstupem tohoto auditu je zpráva popisující vedle zjištěné míry naplnění daných požadavků i doporučení pro další rozvoj sítě, popřípadě návrh konzultační nebo vzdělávací podpory.

  1. Kolizní audity

Kolizní audit je určen klientům, kteří potřebují nezávislé posouzení stavu v dané oblasti. Používá se v případě, že dochází k různým výkladům kritérií či požadavků více stranami a toto se negativně odráží (rizika, negativní obraz procesu plánování, neshody týmů v  síti apod.) na chodu a kvalitě sítě služeb. Struktura prověřovaných požadavků / kritérií je dopředu dohodnuta. Kolizní audit je využitelný nejen v případech, kdy se strany dohodnout chtějí (mají jiný odborný názor ale vůli k dohodě), ale i v případech, kdy se zdá, že dohoda není možná a jedna ze stran potřebuje objektivizovat své argumenty pomocí nezávislého posouzení daného stavu (oblasti). Výstupem tohoto auditu je zpráva popisující stav v dané oblasti formou, kdy je auditory nezávisle popsán stav v kolizních kritériích, ten je následně srovnán s objektivizovanými postupy efektivní praxe v daných oblastech a interpretován ve formě nezávislého názoru o stavu optimálním. Tento názor následně slouží k porovnání s výklady kolizních stran i jako podklad k rozhodnutí o jejich dalším postupu.

 

Doplňující informace:

Členové naší platformy a organizace JOB mají dlouhodobé, praktické zkušenosti s prováděním auditů / hodnocení kvality v zařízeních sociálních služeb nebo v rámci procesů spojených s plánováním a udržováním místních nebo krajských sítí sociálních služeb. Naši konzultanti a auditoři jsou vedle své dlouhodobé auditorské praxe také autory několika v praxi aktivně využívaných metodik pro hodnocení kvality (např. Metodika sebehodnocení, Metodika evaluačního procesu, Manuál hodnocení systému QMSS, Manuál auditování systému IMOSH) a někteří se profesně podílejí i na realizaci inspekcí kvality poskytovaných služeb. Pokud by se naše zkušenost na poli „auditování“ měla kvantifikovat, mluvíme v této oblasti o více jak 400 hodnotících aktivitách realizovaných v minulých letech.