IMOSH CHYTRÉ SÍTĚ  


Patříte i Vy mezi zadavatele, zřizovatele nebo správce sítí sociálních služeb? Pokud ano, jistě vám jde také o to zajistit efektivitu zřizovaných, nakupovaných nebo v síti spravovaných služeb. Zajímá vás inovativní přístup k budování a řízení sítí sociálních služeb, který umožňuje:

 • zajištění transparentního, spravedlivého a zdůvodnitelného vynakládání veřejných prostředků na sociální služby (prokázání výstupů a výsledků pomocí stanovení toho, kolik a za co se v sociálních službách platí, včetně stanovení opravdových výběrových kritérií sítě a zjištění nezkreslených kapacit přímého výkonu služeb, nastavení podrobných a veřejně přístupných garantovaných nabídek služeb a získání validních, nezkreslených podkladů pro vykazování a rozhodování zadavatelů a správců sítí),
 • zefektivnění řízení a vedení sociálních služeb v síti tak, aby mohly pružně reagovat na zjištěné a správnou metodikou prokázané potřeby sítě služeb s ohledem na potřeby všech důležitých zainteresovaných stran,
 • nakupování „garantovaných služeb“, které výrazně a navíc v relativně krátké době zvýší nejen neustále zmiňovanou kvalitu, ale v komplexnějším vnímání problematiky hlavně efektivitu sociálních služeb zařazených do vašich sítí,
 • harmonizaci procesu výběru a nakupování služeb, optimalizaci argumentů a důkazů o důvodech, transparentnosti a správnosti vynakládání veřejných prostředků a rozhodnutí o jejich alokaci bez rizik vyplývajících ze zpětného přezkoumání parametrů a kritérií, která vedla k udělení této veřejné podpory limitované zdroji a množstvím legislativních požadavků,
 • zajištění pozitivního dopadu na klienty sociálních služeb s přidanou hodnotou srozumitelnosti nabídky a transparentnosti procesů zaručujících efektivitu pro všechny zainteresované strany,
 • efektivnější informování všech stran,
 • přirozené, efektivní, smysluplné, dostupné, srozumitelné, validní a hlavně kontinuální zjišťování a interpretaci potřeb v rámci sítě sociálních služeb,
 • eliminaci „plýtvání“ sociálními službami, čímž se rozumí poskytování sociálních služeb lidem, kteří je prokazatelně nepotřebují, a které může být klasifikováno jako zneužívání veřejné podpory,
 • přesměrování výkonu sociálních služeb k těm nejpotřebnějším lidem, kteří v současné době nemají dostupné kvalitní sociální služby v takovém rozsahu, který by potřebovali, aby se dala smysluplně realizovat podpora k začleňování nebo prevence sociálního vyloučení,
 • aktivaci přirozených zdrojů komunit a zvýšení zapojení tohoto potenciálu do řešení problematiky sociálních služeb a jejich sítí,
 • získání a fixaci nových znalosti, které vznikají společným učením se účastníků dobře vedené a řízené sítě sociálních služeb v daném území,
 • zavedení univerzálního a trvalého řešení systému v síti sociálních služeb (náš systém není primárně závislý na tom, kolik bude v budoucnu standardů kvality sociálních služeb nebo druhů služeb apod., vychází z poznané a zobecněné dobré praxe a širokého kontextu vnímání této problematiky),
 • rozvoj sítí sociálních služeb na základě budování kultury spolupráce, která je prokazatelně přínosnější než kultura direktivní a kontrolní a přispívá ke zvýšení motivace, zapojení a zralosti všech zúčastněných stran?

Pokud Vás výše uvedené přínosy zaujaly, přečtěte si prosím doplňující informace uvedené níže a také související informace dále specifikované dále v naší Nabídce služeb. Také nás můžete kontaktovat a my rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. 

 

Doplňující informace:

Systém IMOSH Chytré sítě koncepčně souvisí se systémem IMOSH Chytré služby. K jeho zavádění a používání není ale nezbytně nutné, aby organizace, které budou do sítě nakupovány a následně v ní zajistí pokrytí zjištěných potřeb, měly zaveden tento systém.

Řešení Chytré sítě obsahuje dva základní segmenty, které společně tvoří smysluplný celek: 

 1. První segment se zabývá efektivním nastavením managementu procesu plánování rozvoje sítě sociálních služeb.
 2. Druhý definuje pravidla sítě a pravidla samotného síťování pomocí specifické konfigurace znalostních kritérií.

Tato kombinace umožňuje eliminovat nejčastější chyby a problémy, které ve spojitosti se sítěmi služeb v územích řešíme. Náš systém je navíc postaven na prvcích budování kultury spolupráce a společného učení se všech stran.

Řešení plánování rozvoje sociálních služeb a síťování pomocí IMOSH Chytré sítě je efektivní, realizovatelné, individuálně se přizpůsobuje již zavedené dobré praxi a respektuje požadavky každého území. Naše řešení vychází z praxe, v praxi se učí a v praxi je velmi dobře uplatnitelné.

Velkou výhodou našeho přístupu k řešení problematiky procesů plánování rozvoje sociálních služeb a sítí těchto služeb je práce s reálně existujícími, kontinuálně zjišťovanými a hlavně validními potřebami, na něž má síť reagovat a bez jejichž správné identifikace a následné interpretace nelze hovořit o efektivní síti sociálních služeb. Zde je výhodou, pokud v území zadavatelé a správci sítě využijí i naši nabídku pro „Chytré služby“. „Chytrá služba“ je přirozeným, zásadním, kontinuálním, měřitelným a tudíž validním zdrojem informací o potřebách, ale je hlavně stabilním a užitečným partnerem pro tuto sofistikovanou spolupráci spojenou s nutností neustálého reagování na měnící podmínky.