Systém IMOSH byl úspěšně implementován jako inovativní přístup v rámci projektu Chytré služby. 

Název projektu

Chytré služby
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866
Příjemce dotace: JOB – spolek pro inovace
Doba realizace: 1.9.2016 – 31.8.2018
Prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Výzva OPZ č.: 23 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
Financování Financováno z OPZ a ESF

 

Cílem projektu bylo:

 1. Podpořit zvýšení efektivity a míry systémového přístupu k poskytování sociálních služeb do projektu zapojených poskytovatelů sociálních služeb. Přispět tak ke kontinuálnímu zlepšování řízení a vedení těchto organizací a dalšímu zkvalitnění a efektivity jimi poskytovaných služeb ve 4 definovaných oblastech modulů systémových znalostí.
 1. Přispět k budoucímu posílení pozice zapojených poskytovatelů sociálních služeb v síti sociálních služeb, pomocí zlepšení schopnosti stanovení, prezentace a nabízení konkrétních informací a měřitelných výstupů a výsledků poskytovaných služeb pro klienty i zadavatele.
 1. Zvýšit připravenost organizací zapojených poskytovatelů sociálních služeb na efektivní plnění stávajících i budoucích požadavků klientů, zadavatelů a dalších důležitých zainteresovaných stran (např. připravovaná novela Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, kritéria krajských sítí služeb apod.).
 1. Vytvořit prostor pro spolupráci, sdílení dobré praxe, vzájemnou podporu, motivaci a společné učení se v projektu zapojených poskytovatelů sociálních služeb.
 1. Podpořit zvýšení znalostní a dovednostní kondice zapojených organizací pro možnou budoucí účast a zapojení se do národních nebo evropských programů zaměřených na zvyšování kvality a efektivity sociálních služeb (např. Dobrovolný Evropský rámec pro kvalitu sociálních služeb, Nadstavbový systém kvality, program EQUAS Excelence, apod.).
 1. Získat další podněty, poznatky a zpětné vazby poskytovatelů vyplývající ze zkušeností získaných v projektu při práci na zlepšování chodu organizace ve vybraných tématech a tyto informace shrnout do elektronického Sborníku. Ten by následně sloužil jako pomůcka pro další zvyšování kvality a efektivity chodu a poskytování služeb organizací poskytovatelů.
 1. Pomocí evaluace ověřit míru dosažení výstupů a výsledků zlepšení u vybraných a v projektu řešených témat.

Cílová skupina:

 • Poskytovatelé sociálních služeb – 9 organizací

Klíčové aktivity:

 • KA 1 – Cyklus zlepšování Chytrých služeb pomocí nástroje IMIQ v tématech zaměřených na 4 důležité moduly systémových znalostí IMOSH Chytré služby
 • KA 2 – Elektronický „Sborník dobré praxe Chytré služby“

Hlavní výstup:

 • Sborník dobré praxe Chytré služby (Návod ke stažení: Klikněte na název vlevo. Následně se soubor buď uloží do vašeho počítače nebo rovnou otevře. Velikost souboru: 4793KB.)

Přínosy projektu:

 • zvýšení míry opravdové efektivity a využívání systémového přístupu k poskytování sociálních služeb
 • získání nových informací a zkušeností v oblasti řízení a vedení zapojených organizace – ucelenější vnímání a vnímání vazeb
 • zlepšení schopnosti prezentace a nabízení konkrétních informací a měřitelných výstupů a výsledků poskytovaných služeb pro klienty i zadavatele.
 • zvýšení připravenosti zapojených organizací na efektivní plnění stávajících i budoucích požadavků klientů, zadavatelů a dalších důležitých zainteresovaných stran. 
 • vytvoření prostoru pro sdílení dobré praxe, vzájemnou podporu, motivaci a společné učení se
 • zvýšení znalostní a dovednostní kondice zapojených organizací a jejich smysluplné zapojení se do národních nebo evropských programů zaměřených na zvyšování kvality a efektivity sociálních služeb
 • vytvoření sborníku
  • soustředění podnětů, poznatků, zpětné vazby a dobré praxe do uceleného dokumentu
  • pomůcka pro další zvyšování kvality a efektivity chodu a poskytování sociálních služeb
 • získání zpětné vazby o zlepšení u konkrétního poskytovatele v příslušném tématu modulu, a to formou vyjádření míry dosažení výstupů a výsledků konkrétních zlepšení prostřednictvím evaluace

Do projektu byli primárně zapojeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají zavedené základy systémového přístupu k poskytování služeb, a vedle kvality služeb hledají i vhodné nástroje pro zvyšování efektivity. Problémykteré organizace „JOB – spolek pro inovace“ projektem řešila, vychází z praktických zkušeností získávaných dlouhodobě v průběhu činnosti její a jejích spolupracovníků.  Primárně šlo o zlepšení stávajícího stavu a hledání nových řešení, které mohou následně využít i další poskytovatelé, kteří se tohoto projektu neúčastnili


V projektu byly zapojeny tyto organizace:

 •  Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s.   
 •  Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
 •  Domov odpočinku ve stáří Justynka
 •  Domovy Na Třešňovce Česká Skalice
 •  Fokus Vysočina
 •   Křesadlo HK z. ú.
 •  Pečovatelská služba města Chotěboř
 •  Domov U Studánky, Anenská studánka
 •  Domov sv. Josefa, Žireč