IMOSH CHYTRÉ SLUŽBY 


 

Patříte i Vy mezi poskytovatele sociálních služeb nebo jejich zřizovatele? Pokud ano, jistě vám jde také o to zajistit efektivitu poskytovaných služeb. Zajímá vás inovativní přístup k poskytování, vedení a řízení sociálních služeb, který umožňuje:

 • získání stabilnější a významné pozice v síti sociálních služeb, která zajistí vaší organizaci zdroje na další existenci a rozvoj,
 • zvýšení znalostí, dovedností a motivace lidí a týmů v organizaci ke zlepšování a učení se,
 • bezpečné doložení správného, transparentního a zdůvodnitelného vynaložení veřejných prostředků na vámi poskytované sociální služby (prokázání výstupů a výsledků, garance nabídky a poskytování služeb, validní vykazování, bezpečnější plnění důležitých požadavků zainteresovaných stran),
 • zefektivnění řízení a vedení,
 • snížení míry neefektivní operativy a využití výhod systémového přístupu,
 • efektivnější práci s příležitostmi, riziky, změnami (vizemi a strategií organizace),
 • zajištění pozitivního dopadu na klienty vašich služeb s přidanou hodnotou srozumitelnosti nabídky a transparentnosti procesů zaručujících efektivitu pro všechny zainteresované strany,
 • zlepšení informování všech stran,
 • přirozené, efektivní a smysluplné kontinuální zjišťování a interpretaci potřeb vašich klientů,
 • eliminaci „plýtvání“ sociálními službami, čímž se rozumí poskytování sociálních služeb lidem, kteří je prokazatelně nepotřebují, a které může být klasifikováno jako zneužívání veřejné podpory,
 • přesměrování výkonu vašich sociálních služeb k těm nejpotřebnějším lidem, kteří v současné době nemají dostupné kvalitní sociální služby v takovém rozsahu, který by potřebovali, aby se dala smysluplně realizovat podpora k začleňování nebo prevence sociálního vyloučení,
 • aktivaci přirozených zdrojů a zvýšení zapojení tohoto potenciálu do multidisciplinárního řešení problematiky nepříznivých sociálních situací vašich klientů,
 • efektivnější ovlivňování kultury vaší organizace,
 • výrazné zlepšení fungování hlavního procesu poskytování sociální služby do té míry, že vaše služby budou poskytovány opravdu individuálně, budou řešit jednotlivé nepříznivé situace a povedou k sociálnímu začleňování klientů,
 • zavedení systému stabilizujícího organizaci do té míry, že se minimalizuje její závislost na tom, kolik bude v budoucnu standardů kvality sociálních služeb nebo druhů služeb?

Pokud Vás výše uvedené přínosy zaujaly, přečtěte si prosím doplňující informace uvedené níže a také související informace dále specifikované dále v naší Nabídce služeb. Také nás můžete kontaktovat a my rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. 

Doplňující informace:

Systém „IMOSH Chytré služby“, je koncipován jako efektivní nástroj pro organizace poskytující sociální služby a jejich zřizovatele. Naše řešení pomáhá organizacím zefektivnit poskytování služeb, řešit každodenní praxi i záležitosti jejich budoucího rozvoje. Systém je určen pro organizace, týmy a jejich zřizovatele, kteří se zaměřují primárně na dosahování dobrých výsledků a tvorbu přidané hodnoty pro klienty těchto služeb, organizaci samotnou, lidi v ní pracující, zadavatele a „superzadavatele“, kterými jsou všichni občané České republiky. Přínosy systému ocení i organizace mající zájem na zavedení inovativních přístupů do řízení a vedení sociálních služeb s cílem zajistit jejich efektivní chod v provázanosti na sítě sociálních služeb, v kterých své služby realizují.

Systém IMOSH Chytré služby obsahuje 9 navzájem se doplňujících modulů systémových znalostí (MSZ). Každý z těchto modulů pomáhá organizaci řešit problematiku dané oblasti způsobem vedoucím k vybudování příslušné části systémové infrastruktury. Každá oblast obsahuje milníky efektivní praxe (MEP) a související výstupy a výsledky. Při práci s každým modulem jsou nejdříve v organizaci identifikovány postupy efektivní praxe (PEP), které již v organizaci existují a následně, na základě jejich srovnání s objektivizovanými postupy efektivní praxe (OPEP) proběhne jejich zlepšení a zavedení do praxe dané organizace.

Samotný systém je možné zavádět dvěma způsoby: 

 1. První možností je cílené zavedení celého systému v režimu interního rozvojového projektu nebo v rámci jiných inovativních projektů.
 2. Druhý způsob umožňuje zavádění systému po jednotlivých modulech systémových znalostí, kdy jsou primárně řešena pro organizaci potřebná témata (rozvojová nebo problémová). Oba způsoby jsou vždy s vedením organizace individuálně zvažovány a je zvolen ten model, který organizaci nejvíce vyhovuje. Zahájení zavádění systému IMOSH Chytré služby je evidováno certifikátorem a opravňuje organizaci ke vstupu do Znalostní sítě IMOSH.

Výsledkem zavedení a propojení všech 9 modulů systémových znalostí (dosažení všech milníků dobré praxe) je vybudování základní infrastruktury pro další učení se organizace. Vedle zefektivnění chodu organizace přináší zavedení systému také bezpečnější existenci organizace, vyšší konkurenceschopnost a transparentnost včetně zvýšení validity vykazování poskytnutých služeb.

Zavedení systému IMOSH Chytré služby je uzavřeno certifikačním auditem a vydáním příslušného certifikátu. To zda se organizace rozhodne pro tuto formu prověření a získanou zpětnou vazbu využije k potvrzení míry dosažené efektivity, zjištění stavu znalostí a dalšímu rozvoji je vždy na jejím uvážení. V současné době nabízíme dva stupně certifikace. První stupeň je primárně zaměřen na realizaci základních zlepšení v organizaci a zavedení infrastruktury pro další učení se organizace. Druhý stupeň certifikace probíhá nejdříve 12 měsíců po získání prvního certifikátu. Zde musí organizace prokázat použitelnost svého systému v praxi a dosažení milníků efektivní praxe (MEP) druhého řádu, které jsou především zaměřeny na výsledky z oblasti práce s kontextem celé služby, praktického prokazování dosažení výsledků, strategického řízení, které souvisí především s její pozicí v síti sociálních služeb, plnění potřeb a požadavků zainteresovaných stran, zjišťování a interpretace potřeb těchto stran, řízení kapacit, řízení rizik, koordinace a garance poskytování služeb, rozvoje lidských zdrojů a pozitivního ovlivňování kultury a zlepšování zavedené infrastruktury znalostí a dovedností.

Získá-li organizace certifikát prvního stupně, neznamená to pouze zvýšení znalostí, dovedností a kondice organizace jako celku, měla by také bez problémů vyhovět většině požadavků důležitých zainteresovaných stran s velmi dobrými výsledky.

Certifikaci systému provádí organizace JOB (od 1.1.2016 „JOB – spolek pro inovace“), která zajišťuje na základě pověření autorů systému celý certifikační proces včetně udělování příslušných certifikátů.

Při práci se systémem IMOSH Chytré služby je využíván učící se cyklus IMOSH (IMIQ), který pomáhá organizaci při zavádění, realizaci, udržování, hodnocení a inovaci systému a s ní souvisejícím zvyšováním a upevňováním znalostí a dovedností lidí v organizaci.

Grafické znázornění logiky systému IMOSH Chytré služby:

Grafické znázornění logiky systému IMOSH Chytré služby
 • Systém je postaven na dlouholetých zkušenostech autorů s vývojem a praktickou realizací specifického přístupu k řízení a vedení organizací a organizovaných celků (sítí služeb) v České republice. Autoři systému IMOSH jsou zároveň spoluautory systému pro řízení sociálních služeb QMSS, který je již několik let aplikován ve více jak desítce organizací poskytujících sociální služby.
 • Systém IMOSH je realizován na základě holistického pojetí pohledu na fungování organizace a i přes to, že je strukturovaný do dílčích tematických pohledů na jednotlivé části tohoto „mechanizmu“, je aplikován a používán s vědomím toho, že vše souvisí se vším a navzájem se ovlivňuje.