ZNALOSTNÍ SÍŤ IMOSH 


Impulsem k založení znalostní sítě IMOSH jsou naše dlouhodobější praktické zkušenosti získané při spolupráci s organizacemi, které poskytují sociální služby, zavádí nebo zavedly naše systémová řešení, popřípadě využívají jiné obdobné modely managementu a řeší v rámci své každodenní praxe podobné potřeby, témata nebo problémy. Při spolupráci s nimi se setkáváme často s tím, že tyto organizace pociťují  málo příležitostí ke sdílení svých zkušeností s jinými organizacemi, které se rovněž snaží o neustálý rozvoj svých kompetencí a jsou na odpovídajícím stupni znalostí a zralosti, která umožňuje smysluplnou komunikaci, předávání hodnotných informací, sdílení know –how a také společné řešení konkrétních problémů. Prakticky se výše nedostatek příležitostí projevuje například tak, že dostupná nabídka vzdělávacích aktivit nebo konzultační podpory neodpovídá stávajícím potřebám organizace. Pracovníci se vrací ze vzdělávání s informacemi, které nepodporují pravidla, znalosti, kulturu a styl vedení dané organizace nebo si z různých vzdělávacích akcí na podobná témata přináší různé, mnohdy protichůdné informace, výklady a interpretace zákonných požadavků. Příkladem zde může být například oblíbený vzdělávací evergreen na témata „individuální plánování“. To samé platí i v oblasti odborných stáží, kdy mnohdy odborná stáž v jiné – dostupné organizaci nenaplní očekávané přínosy a jiné alternativy nejsou dlouhodobě k dispozici.

Z výše uvedených důvodů nabízíme společný prostor pro setkávání se zástupců organizací poskytujících sociální služby, jejich zřizovatelů, odborníků na problematiku sociálních služeb (konzultantů, auditorů, inspektorů apod.), zadavatelů a účastníků z dalších dotčených institucí.

Znalostní síť IMOSH je svým obsahem zaměřena především na diskuze týkajících se aktuálních témat a z nich vyplývajících potřeb účastníků sítě tato témata komunikovat, společně se učit a spolupracovat v rozsahu vzájemné prospěšnosti.  

Spolupráce v této síti dále umožňuje přípravu společných aktivit a inovativních projektů, včetně zapojení se organizací a jednotlivců do jejich následné praktické realizace.